مقالات چاپ شدهعنوان مقاله: 2- فرایند تخریب ترکیبات آمینو آروماتیکی و نیترو آروماتیکی موجود در پساب آروماتیکی پتروشیمی کارون با استفاده از سیستم سه جزئی H2O2/Persulphate/Fe ، عملکرد و مکانیسم

Degradation process of amino aromatic and nitro aromatic compounds in the aromatic effluent of Karun Petrochemical using the three component system H2O2/Persulphate/Fe, performance and mechanism

نویسندگان: آسیه صدقی دهنوی، سجاد صابری، مهدی نظری، محسن سعدانی، عباس اکبری، یونس حاجی پور

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانش و فن آوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

عنوان مقاله: کاهش دی‌یتروتولوئن توسط الکترون‌های هیدراته تولید شده از تابش UV تولوئن در فاضلاب: به سمت تولید پاک‌تر

Reduction of dinitrotoluene by hydrated electrons generated from UV irradiation of toluene in wastewater: towards cleaner production

نویسندگان: Abbas Akbari, Mohsen Sadani, Alireza Sedighizadeh, Asieh Sedghi, Mehdi Khajeh, Mohsen Mahmoudi, Amin Bagheri, Fahimeh Teimouri, Jamshid Behin

محل انتشار: Journal of Cleaner Production, 238, 2019, 117857

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117857