مناقصه تأمين و نصب زيرساخت و شبکه پسيو فيبر نوري و اکتيو سيستم نظارت تصويري(CCTV) ( نوبت اول)

15 دی 1398

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد تأمين و نصب زيرساخت و شبکه پسيو فيبر نوري و اکتيو سيستم نظارت تصويري(CCTV) خود را از طريق مناقصه عمومي  به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مي­توانند از تاريخ 14/10/1398 لغايت  23/10/1398 از طريق وب سايت پتروشيمي کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس:    06152122707 (شايان ذکر است نظر به اينکه هرگونه اصلاح يا تغيير احتمالي در اسناد مناقصه از طريق ايميل صورت مي­پذيرد لطفا" در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحيح  در سامانه وارد نماييد.)

تاريخ جلسه توجيهي: ساعت 10:00 مورخ 25/10/1398 واقع در سالن کنفرانس مجتمع پتروشيمي کارون در سايت 2 منطقه ويژه اقتصادي

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 12/11/1398

تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه مبلغ 2,000,000,000(دو­ميليارد) ريال مي­باشد.

الف: مناقصه يک مرحله اي بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد   ارزيابي قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان 70 امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختاراست.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/892

تأمين و نصب زيرساخت و شبکه پسيو فيبر نوري و اکتيو سيستم نظارت تصويري(CCTV)

نوبت  اول

 

                                               روابط عمومي پتروشيمي کارون

                                                                                                                 

15 دی 1398