مناقصه ساخت 13 دستگاه مخزن تصفيه خانه پساب صنعتي پتروشيمي کارون ( نوبت دوم)

14 دی 1398

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد ساخت 13 دستگاه مخزن تصفيه خانه پساب صنعتي خود را از طريق مناقصه عمومي  به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان می­توانند از تاريخ 09/10/1398 لغايت  16/10/1398 از طريق وب سايت پتروشيمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس:    06152122707 (شايان ذکر است نظر به اينکه هرگونه اصلاح يا تغيير احتمالی در اسناد مناقصه از طريق ايميل صورت می­پذيرد لطفا" در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحيح  در سامانه وارد نماييد.)

تاريخ جلسه توجيهی: ساعت 11:00 مورخ 17/10/1398 واقع در سالن کنفرانس مجتمع پتروشيمی کارون در سايت 2 منطقه ويژه اقتصادی

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 30/10/1398

تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه مبلغ 600,000,000(ششصدميليون) ريال مي­باشد.

الف: مناقصه يک مرحله اي بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد   ارزيابي قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان 65 امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختاراست.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/868

ساخت 13 دستگاه مخزن تصفيه خانه پساب صنعتي

نوبت  دوم

 
14 دی 1398