مناقصه تأمين سه دستگاه ليفتراک

21 بهمن 1398

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد تأمين سه دستگاه ليفتراک با 8 راننده و يک دستگاه ريچ استاکر خود را از طريق مناقصه عمومي  به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مي­توانند از تاريخ 20/11/1398 لغايت  26/11/1398 از طريق وب سايت پتروشيمي کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس:    06152122707 (شايان ذکر است نظر به اينکه هرگونه اصلاح يا تغيير احتمالي در اسناد مناقصه از طريق ايميل صورت مي­پذيرد لطفا" در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحيح  در سامانه وارد نماييد.)

تاريخ جلسه توجيهي: ساعت 10:00 مورخ 27/11/1398 واقع در سالن کنفرانس مجتمع پتروشيمي کارون در سايت 2 منطقه ويژه اقتصادي

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 06/12/1398

تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه مبلغ 1,000,000,000(يک­ميليارد) ريال مي­باشد.

الف: مناقصه يک مرحله اي بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد   ارزيابي قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان 60 امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختاراست.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/887

تأمين سه دستگاه ليفتراک با 8 نفر راننده و يک دستگاه ريچ استاکر

نوبت  دوم

 

 

          

 

             روابط عمومي پتروشيمي کارون

                                                                                                                 

21 بهمن 1398