مناقصه مقاوم¬سازی فونداسيون مخازن, ساختمان و ترميم ديچ¬ها و پيت¬های واحد 360 (نوبت سوم)

19 بهمن 1398

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد مقاوم ­سازی فونداسيون مخازن, ساختمان و ترميم ديچ­ها و پيت­های واحد 360  خود را از طريق مناقصه عمومي  به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان می­توانند از تاريخ 20/11/1398 لغايت  27/11/1398 از طريق وب سايت پتروشيمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس:    06152122707 (شايان ذکر است نظر به اينکه هرگونه اصلاح يا تغيير احتمالی در اسناد مناقصه از طريق ايميل صورت می­پذيرد لطفا" در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحيح  در سامانه وارد نماييد.)

توضيح : بازديد پيمانكار درمعيت نماينده كارفرما از محيط کار مورخ 28/11/1398 راس ساعت 10:00 صبح، به لحاظ رؤيت دقيق مساحت و مشخصات و شرايط كليه فضاها، قبل از ارسال هرگونه پيشنهاد قيمت ضروري است.

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 11/12/1398

تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 1,500,000,000 (يک­ميليارد و پانصدميليون) ريال  مي­باشد.

الف: مناقصه يک مرحله اي بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد   ارزيابي قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان 70 امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختاراست.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/836

مقاوم­سازی فونداسيون مخازن, ساختمان و ترميم ديچ­ها و پيت­های واحد 360

نوبت  سوم

 

         روابط عمومي پتروشيمي کارون

                                                                                                                 

19 بهمن 1398