مناقصه خريد تيوب¬های مبدل¬های 36204 و 26304پتروشيمي کارون (نوبت دوم)

16 بهمن 1398

 شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد تيوب­های­های 36204 و26304 خود را از طريق مناقصه عمومي  به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان می­توانند از تاريخ 19/11/1398 لغايت  25/11/1398 از طريق وب سايت پتروشيمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس:    06152122707 (شايان ذکر است نظر به اينکه هرگونه اصلاح يا تغيير احتمالی در اسناد مناقصه از طريق ايميل صورت می­پذيرد لطفا" در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحيح  در سامانه وارد نماييد.)

آخرين زمان تحويل پاکات پيشنهاد قيمت: تا پايان وقت اداري 07/12/1398

تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 860,000,000 (هشتصدوشصت­ميليون) ريال مي­باشد.

الف: مناقصه يک مرحله اي بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابي مورد   ارزيابي قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالي امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حداقل امتياز لازم جهت بازگشائي پاکت پيشنهاد قيمت شرکت کنندگان 60 امتياز خواهد بود.

  پ : پيشنهاد قيمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتياز نگردند بازگشائي نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضيح در رد يا قبول کليه پيشنهادات مختاراست.

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/859

خريد تيوب­های مبدل­های 36204 و 26304

نوبت  دوم

 

 

          

 

             روابط عمومي پتروشيمي کارون 

16 بهمن 1398