فراخوان مناقصه عمومی احداث ساختمان آتش نشانی پتروشمیی کارون- به شماره MN-15/886 - 2

13 بهمن 1398

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد احداث ساختمان آتش نشانی شرکت پتروشیمی کارون را از طريق مناقصه عمومي  به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

  محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان می­توانند از تاريخ 14/11/1398 لغايت  21/11/1398 از طريق وب سايت پتروشيمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس: 06152122256 (شايان ذکر است نظر به اينکه هرگونه اصلاح يا تغيير احتمالی در اسناد مناقصه از طريق ايميل صورت می­پذيرد. لطفا" در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحيح  در سامانه وارد نماييد.)

آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت  :تا پایان وقت اداری 04/12/1398 خواهد بود .

تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2،000،000،000(دو میلیارد ) ریال خواهد بود .

الف:مناقصه دو مرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در جدول ارزيابی مورد ارزيابی کيفی و ارزيابی فنی بازرگانی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود. ضمنا" امتيازهای کسب شده در قيمت پيشنهادی تأثيرنخواهد داشت.

 ب : حد اقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت(ج) شرکت کنندگان 60  امتياز خواهد بود.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

  د :جلسه توجیهی : رأس ساعت 10:30 روز سه شنبه مورخه 23/11/1398 در محل سالن کنفرانس مجتمع شرکت پتروشیمی کارون واقع در بندر ماهشهر ، منطقه ویژاقتصادی پتروشیمی ، سایت 2 برگزار می گردد.

 

 

  

شماره مناقصه

عنوان

تعداد مرحله مناقصه

MN-15/886

احداث ساختمان آتش نشانی  شرکت پتروشیمی کارون

 

دو مرحله ای - نوبت دوم

 

 

 

         روابط عمومی پتروشیمی کارون

                                                                                                           

13 بهمن 1398