فراخوان مناقصه عمومی خدمات تامین ، سرو و توزیع غذای کارکنان در رستورانها و خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت پتروشيمي کارون15/883-MN

05 بهمن 1398

شرکت پتروشيمي کارون در نظر دارد خدمات تامین و توزیع غذای کارکنان پتروشیمی را از طريق مناقصه عمومي  به واجدين شرايط  واگذار نمايد.

محل تحويل اسناد مناقصه: محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان می­توانند از تاريخ 02/11/1398 لغايت 06/11/1398 از طريق وب سايت پتروشيمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت خود اسناد را جهت شرکت در مناقصه دانلود نمايند. شماره تماس: 06152122016 (شايان ذکر است نظر به اينکه هرگونه اصلاح يا تغيير احتمالی در اسناد مناقصه از طريق ايميل صورت می پذيرد لطفا" در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحيح  در سامانه وارد نماييد.)

آخرين زمان تحويل پاکت (( ب ))مربوط به اسناد ارزیابی کیفی منضم به اسناد مناقصه :

تا پايان وقت اداري 07/11/98 می باشد.

الف:مناقصه دومرحله ای بوده وشرکت کنندگان بر اساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزيابی مورد ارزيابی کيفی قرار خواهند گرفت و بر اساس مدارک و مستندات ارسالی امتياز کسب خواهند نمود.

 ب : حد اقل امتياز لازم جهت بازگشائی پاکت پيشنهاد قيمت(ج) شرکت کنندگان در مرحله دوم 65امتياز خواهد بود.

  پ : شرکت هایی که در مرحله اول حداقل امتیاز فنی را کسب نمایند متعاقباً جهت ارائه پاکت های مربوط به ضمانت نامه شرکت در مناقصه (پاکت الف) و قیمت پیشنهادی ( پاکت ج) به صورت کتبی از آنها از طریق نشانی ایمیل هائی که در موقع دانلود اسناد در وب سایت پتروشیمی کارون درج نموده اند دعوت بعمل خواهد آمد .

شماره مناقصه

عنوان

نوبت مناقصه

MN-15/883

مناقصه تامین ، سرو و توزیع غذای کارکنان در رستورانها و خوابگاههای ماهشهر و شهرک بعثت 

نوبت  اول

 

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختاراست.

                                      روابط عمومي پتروشيمي کارون

                                                                                                              

05 بهمن 1398