مسئولیت اجتماعی 


شرکت پتروشیمی کارون در راستای ایفای نقش مسولیتهای اجتماعی  خود بر این باور است که بنگاه های اقتصادی می بایست توجه جدی به محیط پیرامونی سازمان خود به عنوان ذینفعان داشته و الزام به پاسخگویی در برابر حفظ منافع آنها مانند رفع نیازهای اقتصادی جامعه پیرامونی ، حفاظت و صیانت از محیط زیست و بهداشت ، ارتقاء مسائل اجتماعی و فرهنگی از دغدغه های این شرکت می باشد. به عنوان مثال این شرکت در اپیدمی کرونا با رویکرد جامعه محور به واگذاری آب ژاول به کلیه ی درخواست کنندگان از تمام نقاط کشور و استان های مختلف گامی بزرگ در حمایت از اقشار مختلف جامعه در مبارزه با کووید19 برداشته است. همچنین این شرکت با حمایت از اقشار آسیب پذیر و کمک به رفع مشکلات ایشان تلاش نموده در راستای هفده هدف توسعه پایدار سازمان گام های مناسبی بردارد. همچنین با حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد، توسعه بهداشت در زندانها، حمایت از کارآفرینی پایدار ، مولد بهبود وضعیت زندگی ساکنین جامعه پیرامونی، حمایت از گونه های جانوری و گیاهی و کاهش آلاینده ها توانسته به عنوان یک شهروند مسئولیت پذیر ایفاد نقش نماید.