محیط زیست 


زباله سوز پیشرفته صنعتی:

شرکت پتروشیمی کارون دارای زباله سوز پیشرفته صنعتی جهت امحاء پسماند های جامد، مایع و گاز می باشد. ظرفیت اسمی این زباله سوز، مجموعا برابر با 8760 تن در سال می باشد. از حرارت حاصل از سوزاندن پسماند ها، جهت تولید بخشی از بخار مورد نیاز شرکت پتروشیمی کارون، استفاده میشود که این موضوع نقطه عطفی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی می باشد.شایان توجه است که گاز های خروجی از زباله سوز به جو، مطابق با استاندارد های اروپا است و دودکش این واحد دارای تجهیزات پایش آنلاین جهت پایش کلیه گازهای خروجی می باشد. 

واحد های تصفیه خانه پساب:

بمنظور مدیریت پساب های فرآیندی و صنعتی و همچنین رواناب های واحد های بهره برداری، شرکت پتروشیمی کارون دارای دو واحد پیش تصفیه پساب می باشد. سیستم مدیریت پساب ها کاملا close است.روش پیش تصفیه پساب ها، «فنتون پیشرفته» می باشد. که در آن پرسولفات آمونیوم بعوان ماده اکسید کننده مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است پس از عملیات پیش تصفیه، جهت انجام تصفیه نهایی، پساب ها به شرکت پتروشیمی فجر ارسال میگردد. لجن های آب گیری شده حاصل از عملیات تصفیه، تحت مجوزات محیط زیستی، به روش اصولی در لندفیل بندر امام(ره) دفن میگردد.

فضای سبز:

شرکت پتروشیمی کارون دارای 000/30 متر مربع فضای سبز شامل انواع گونه های گیاهی می باشد. گفتنی است حدود 10 درصد از مساحت شر کت به فضای سبز اختصاص دادخ شده است.