حکایت دانش بنیانی ما 


شرکت پتروشیمی کارون با تکیه بردانش و خرد جمعی و با محوریت پژوهش، در سال 1399 اقدام به ثبت سه محصول جدید با نامهای KLM-100B ، KHR-45 و KMT-10  در سامانه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نمود. تولید این محصولات پس از انجام مطالعات بازار و گذراندن سطوح نه گانه فناوری در سال 1399 انجام شده و در همان سال به تولید انبوه و تجاری سازی رسیدند. تایید این محصولات و ثبت گواهی دانش بنیانی برای آنها، پس از ارزیابی ارزیابان معاونت علمی و محرز شدن بلوغ سطوح فناوری بدیع بودن تکنولوژی به کار رفته، صورت پذیرفت و نهایتا در تیرماه سال 1400، شرکت پتروشیمی کارون به عنوان اولین شرکت پتروشیمی، موفق به اخذ گواهینامه دانش بنیانی گردید.

گواهی تایید دانش بنیان شرکت پتروشیمی کارون